BRF Soltornet

FÖRENINGEN

Fastigheten Soltornet drivs av en bostadsförening, Brf Soltornet. Föreningen har en styrelse som väljs vid den årliga föreningsstämman. I styrelsen ingår fem ledamöter och två suppleanter.
          Fastighetsdrift och ekonomisk förvaltning sköts av en anlitad fastighetsförvaltare, som i dagsläget är Sweax fastighetsförvaltning. Utöver detta har föreningen avtal med flera mindre underleverantörer, som städbolag med mera. Styrelsen har ansvar för ekonomi (placering av lån etc), avtal och upphandlar underleverantörer. Styrelsen fördelar inom sig ansvarsuppgifter som ekonomi, fastighetsskötsel, renhållning, internet/TV, nycklar, försäkringar, parkering, el, vatten och värme.

Brf Soltornets styrelse 2021–2022 
Lars Abelin, ordförande, Bo Lindholm,, ekonomiansvarig, Olle Olsson, sekreterare, Bibbie Marti, ledamot, Peter Christiansson, ledamot, samt suppleanterna Marie Lindskog och Pernilla Göthe. 

Styrelsens arbete
Den 1 januari 2020 togs förvaltningen av Soltornet över av Brf Soltornet från byggherren Index Residence. Från och med föreningsstämman den 25 maj 2020 består styrelsen enbart av representanter för de boende i fastigheten Soltornet.
          Under 2020 har det mesta av styrelsens arbete koncentrerats till att sätta sig in i existerande avtal med leverantörer och Norrtälje kommun, i vissa fall omförhandla avtal, förhandla om nya avtal, skaffa sig kunskap om fastighetens ekonomi och förvaltning samt engagera sig i garantifrågor både vad gäller fastigheten och medlemmars bostäder. Styrelsen har specificerat alla ansvarsområden, inom styrelsen utsett ansvariga för varje område samt gjort en manual med rutiner för varje område.
          Styrelsen betonar vikten av kommunikation med medlemmarna och har därför byggt upp en modell med digitala medlemsbrev och vid behov enstaka utskick via gruppmail samt medverkan på den gemensamma, digitala boendeportalen Touch. Styrelsen har också en egen mailadress, styrelsen@brfsoltornet.se, där mycket av kommunikationen sker.